Structuren

Het bureau Greisch werkt permanent samen met verscheidene universiteiten en hogescholen. Het verwelkomt regelmatig toekomstige gediplomeerden die in het team worden opgenomen om mee te werken aan spitsonderzoek en aan de ontwikkeling van nieuwe software. Verscheidene verantwoordelijken maken deel uit van het professorenkorps van diverse faculteiten en nemen dus actief deel aan de opleiding van toekomstige ingenieurs en architecten.

Methodes

De kennis van de structuur en mogelijkheden van ondernemingen is een belangrijke troef waardoor het bureau Greisch kan meewerken aan de realisatie van tal van innoverende en baanbrekende bouwwerken. Zo kan het ook optimaal gebruikmaken van de beschikbare technieken, terwijl er steeds wordt getracht deze verder te vervolmaken of het gebruik ervan te vergemakkelijken. De integratie van de uitvoeringseisen en -technieken in de conceptontwikkeling is de sleutel tot vernieuwende oplossingen.

Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld wordt meteen duidelijk wat we hiermee bedoelen. Een brug is per definitie een bouwwerk waarmee een hindernis wordt overwonnen. Vaak vereist de bouw ervan de uitvoering van werken op grote hoogte in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Daarom dient er gezocht naar een methode om dit werk – of een deel ervan – op de begane grond uit te voeren. Dit betekent uiteraard dat het bouwwerk geheel of gedeeltelijk zal moeten worden verplaatst om het op zijn definitieve positie te brengen. Welke technieken hiervoor worden gekozen is niet alleen afhankelijk van de mogelijkheden in situ maar ook van de vaardigheden en middelen waarover het bedrijf beschikt.

Rekentools

We zijn onderlegd in het gebruik en de aanpassing van onze rekentools. Door gebruik te maken van de recentste digitale technieken en onophoudelijk naar de verdere vervolmaking ervan te streven, kunnen we het gedrag van de meest baanbrekende bouwwerken analyseren. Zo kunnen we alle speciale studies aan die deel uitmaken van de opdrachten van raadgevend ingenieurs.

Onze directie Onderzoek & Ontwikkeling werkt nauw samen met de Universiteit van Luik en het Institut National des Sciences Appliquées uit Rennes om software voor de berekening van structuren te ontwikkelen. Dankzij deze interne ontwikkeling en het contact met de vorsers kunnen we niet alleen onze spitstechnologische aanpak veiligstellen maar beheersen we ook werkelijk de wetenschappelijke grenzen van onze tools en kunnen we onze projectteams bijzonder responsief begeleiden.

Onze toprekentool draagt de naam FinelG. Oorspronkelijk werd deze tool in het kader van diverse doctoraatstheses ontwikkeld op basis van de methode van de eindige elementen. Sinds het begin van de jaren 1990 heeft het bureau Greisch heel wat onderzoek uitgevoerd ter verdere verbetering van deze software die de mogelijkheid biedt het gedrag van structuren van allerlei aard bestaande uit liggers, balken, membranen, platen, schalen en volumes te onderzoeken. FinelG kan worden ingezet om zowel het lineaire als het niet-lineaire geometrische en mechanische, statische en dynamische gedrag (spectrale analyse en stochastische belasting) te onderzoeken. Zo kunnen de plasticiteit van staal en van de scheurvorming gemodelleerd worden, alsook evolutieve structuren die in verschillende fasen worden gebouwd, en de kruip en krimp van beton. En ook de interactie tussen de belasting en de bouwwerken kan worden onderzocht.

Energie

Omdat we ervan overtuigd zijn dat duurzaamheid en rendabiliteit hand in hand gaan, wil onze energiecel, Neo-Ides, een volledige reeks tools en diensten aanbieden om de energie- en milieuprestaties van gebouwen te optimaliseren.

Heliostaat

Een heliostaat is een systeem waardoor het zonlicht naar een bepaald vast punt wordt weerkaatst. Hierdoor ‘stroomt’ er daglicht naar een deel van het gebouw dat anders van rechtstreekse lichtinval verstoken blijft.

In de geïllustreerde toepassing wordt een parkeerruimte van natuurlijk licht voorzien d.m.v. een stel van drie spiegels die het zonlicht naar de gewenste plek reflecteert.

De eerste spiegel vangt het zonlicht op. Hij draait om het traject van de zon te volgen en het licht op die manier ononderbroken naar de tweede spiegel te richten. Deze laatste weerkaatst het licht naar een derde spiegel waardoor de permanente gratis verlichting van de parkeerruimte verzekerd is.

Monitoring

De binnen onze energiecel ontwikkelde monitoring maakt de geïntegreerde opvolging van gebouwen mogelijk. Met dit systeem worden de gegevens afkomstig van een netwerk van lokale sensoren verzameld, waarna ze worden verwerkt d.m.v. een informaticaplatform dat o.a. simulatieberekeningen voor het betreffende gebouw uitvoert. Doel hiervan is een gedetailleerde, continue en voorspellende analyse van het gedrag van het gebouw (verbruik en gerealiseerd comfort) op te stellen.

Zo kunnen we de klant dankzij onze interne competenties en de uitgevoerde analyses continu adviseren en bijstaan bij het beheer van zijn gebouw.

BREEAM licenties

Het bureau Neo-Ides heeft een extra licentie toegevoegd aan zijn assortiment van BREEAM-certificeringen.

DeBuilding Research Establishment Environmental Assesment Method (BREEAM) is een internationaal erkende methode van milieu-certificering. Deze methode is gericht op het uitbreiden van bouwprojectenstudies tot de aspecten van duurzaamheid, comfort en vermindering van de impact op het milieu.

De methode bestudeert negen verschillende categorieën: management, comfort en welzijn, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie, vervuiling. Daardoor is het mogelijk een score toe te wijzen aan een bouwproject, een masterplan of een bestaand gebouw die de prestaties met betrekking tot deze thema’s weerspiegelt.

In aanvulling op licenties voor de certificering van Master Plan (BREEAM Communities) en nieuwbouw (BREEAM International New construction), Neo-ides is nu houder van de erkenning voor het certificeren van bestaande gebouwen (BREEAM In Use).

De laatste methode bevat drie componenten om de prestaties van een bestaand goed en hoe het wordt beheerd en bezet te bestuderen. Deze certificering en het niveau van de prestaties die eraan verbonden zijn maken het mogelijk om, bijvoorbeeld, een portefeuille van gebouwen onder het prisma van deze thema’s te beheren en om weloverwogen keuzes te maken over toekomstige investeringen.

Nadere informatie over de BREEAM in use kan via de links worden gevonden:
BREEAM
BREEAM-In-Use-Brochure – Sept 2016